Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie na życie

W dzisiejszym, ostatnim już wpisie z cyklu ubezpieczeń na życie, odpowiadam między innymi na to pytanie. Poruszę również kilka innych, istotnych tematów, które nie zmieściły się w pozostałych odcinkach.  

Dla porządku umieszczam linki do pozostałych 3 części, jeżeli jeszcze ich nie czytałeś, myślę że powinieneś tam zajrzeć:

  1. Ubezpieczenie na życie (wstęp)
  2. Suma ubezpieczenia w polisie na życie
  3. Rodzaje ubezpieczeń na życie

Obliczamy składkę polisy na życie

Ubezpieczyciele proponując ci polisę i kwotując składkę będą posługiwali się tabelami statystyk umieralności, podobnymi do tych, które prezentuje GUS i na bazie których przygotowałem ilustrację w pierwszym wpisie – Ubezpieczenie na życie (wstęp).

Spróbujmy oszacować, ile powinno kosztować ubezpieczenie na życie bez żadnych dodatkowych opcji (jak na przykład poważne zachorowanie, czy utrata zdolności do pracy zarobkowej).

Weźmy pod uwagę mężczyznę w wieku 40 lat, który chce się ubezpieczyć na wypadek śmierci na kwotę 500.000 zł.

Ubezpieczyciel odczyta prawdopodobieństwo śmierci takiego mężczyzny z tabeli (1,6 – jest to wartość procentowa) i przemnoży ją przez wartość sumy ubezpieczenia:

500.000 zł x 1,6% = 8.000 zł. Taką składkę musi w ciągu 5 lat (albowiem tak właśnie, w horyzoncie 5 letnim szacowane jest prawdopodobieństwo) zebrać ubezpieczyciel, aby statystycznie rzecz ujmując wyjść „na zero”. Zatem składka miesięczna, przy zerowym zysku ubezpieczyciela, powinna wynosić:

8.000 zł / 5 lat / 12 m-cy = 133 zł.

Do tego ubezpieczyciel musi doliczyć swoją marżę (prowizję agenta, koszty marketingu, oczekiwany zysk, itd). Doliczając około 30% – 40%  będziesz mniej więcej miał obraz tego, ile tego typu prosta polisa powinna kosztować (ok 170 -190 zł).

Jakie elementy dodać do polisy na życie?

Moim zdaniem, polisa powinna również obejmować poważne zachorowanie oraz trwałą niezdolność do pracy. Ubezpieczenie na okoliczność poważnego zachorowania jest drogie, może kosztować ok 250 zł dla mężczyzny w takim wieku (40 lat). Ubezpieczenie z tytuły trwałej niezdolności do pracy to koszt kilkudziesięciu złotych.

Te dodatkowe opcje kosztują dużo, ale uważam, że są bardzo istotne i dopiero pakiet je uwzględniający prawidłowo zabezpieczy twoich najbliższych i ciebie.

Sensowny pakiet dla mężczyzny w tym wieku będzie kosztować miesięcznie ok 500 zł, przy takiej sumie ubezpieczenia.

To niemała kwota i musisz samodzielnie rozważyć, co jest dla ciebie kwestią kluczową i ile jesteś w stanie za to zapłacić.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczyciele często oferują zwiększenie wypłaty z ubezpieczenia (np. o 50%) w przypadku zgonu w wyniku tzw. nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało jednak zdefiniowane w kodeksie cywilnym, a co za tym idzie zgodnie z zasadą swobody umów strony zawierające umowę mają pewną swobodę w zdefiniowaniu pojęcia nieszczęśliwego wypadku. W związku z tym definicje nieszczęśliwego wypadku zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) różnych towarzystw ubezpieczeniowych zazwyczaj różnią się, co przekłada się na zakres ochrony.

Oceniając, czy suma ubezpieczeniowa będzie wystarczająca bierz pod uwagę przede wszystkim wypłatę odszkodowania na wypadek po prostu śmierci, a nie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W zależności od ukształtowania zapisów OWU, zwiększona wypłata z takiego tytułu może mieć miejsce lub nie. Zabezpieczając swoich bliskich nie powinieneś mieć wątpliwości, jaka kwota zostanie wypłacona bezwarunkowo w przypadku twojej śmierci.

Co to jest okres karencji?

W umowach ubezpieczenia życia lub zdrowia, w niektórych przypadkach obowiązywać będą okresy karencji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia danego zdarzenia odszkodowawczego w przeciągu określonego czasu od momentu wykupienia polisy, wypłata nie będzie miała miejsca. Na przykład jeżeli w ubezpieczeniu zawarty jest element ubezpieczenia na „wypadek” urodzenia dziecka, okres karencji wyniesie co najmniej 9 miesięcy, domyślasz się zapewne dlaczego.

Zanim podejmiesz decyzję o kupnie danej polisy, upewnij się, najlepiej poprzez przeczytanie OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) lub zadanie pytania agentowi, który proponuje ci polisę, jakie zdarzenia są objęte karencją.

Wyłączenia odpowiedzialności

Właściwie we wszystkich typach ubezpieczeń, OWU zawierają cały szereg wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. W zakresie ubezpieczenia życia, może to być na przykład śmierć:

  • będąca wynikiem zdarzenia, które miało miejsce, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • podczas kierowania pojazdem bez uprawnień,
  • w wyniku zdarzenia drogowego będącego następstwem wykroczenia lub przestępstwa drogowego (np. przekroczenie dozwolonej prędkości),
  • wskutek wyczynowego uprawiania sportu,
  • w wyniku działań wojennych, czy katastrof,
  • z powodu samobójstwa (tu może obowiązywać karencja, na przykład 12 miesięczna),
  • w wyniku upadku samolotu nienależącego do odpowiednio certyfikowanych linii lotniczych.

Podałem tylko kilka przykładów, które powinny dać ci do myślenia. Ubezpieczenie na życie, aby było skuteczne, wymaga od ciebie niepodejmowania działań ryzykownych, w przeciwnym wypadku narażasz swoich bliskich na odmowę wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich

W przypadku przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie w większości przypadków nie jest konieczne przechodzenie badań lekarskich. Często też nie dostaniesz do wypełnienia tzw. ankiety medycznej.  Również w polisach indywidualnych na mniejsze sumy ubezpieczenia, badania nie będą wymagane (ale ankieta medyczna już tak).

Jeżeli potrzebujesz relatywnie dużej sumy ubezpieczenia (z reguły będzie to powyżej 500 tys. zł) ubezpieczyciel może zażądać poddania się przez ciebie, weryfikacji twojego stanu zdrowia. Badanie to odbywa się na koszt ubezpieczyciela.

Polega ona na wykonaniu szeregu badań lekarskich, które mają na celu ocenę przez ubezpieczyciela twojego stanu zdrowia. Może się zdarzyć, że twoja ocena nie wypadnie idealnie i w związku z tym ubezpieczyciel podniesie twoją składkę. Warto się w takim przypadku odwołać i wykonać ponownie badanie, które przyniosło wyniki poniżej wartości oczekiwanych. Ubezpieczyciel powinien zgodzić się na takie działania, chociaż nie będzie już chciał za to zapłacić. Niemniej jeżeli masz przekonanie, że uzyskane wyniki nie są wiarygodne, warto je powtórzyć i uniknąć wzrostu ceny polisy. Na przestrzeni wielu lat płacenia składki może cię to słono kosztować.

Badanie wstępne wykonywane przy przystąpieniu do ubezpieczenia nie jest powtarzane przy przedłużaniu polisy na kolejny okres (np. na kolejne 5 lat). Z tego powodu warto utrzymywać ciągłość ubezpieczenia.

Gdzie się ubezpieczyć na życie?

Zanim przystąpisz do ubezpieczenia warto uświadomić sobie, że gwarantem wypłaty ubezpieczenia jest przede wszystkim firma, będąca wystawcą polisy. Na polskim rynku działa również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale w przypadku upadłości ubezpieczyciela zapewnia on wypłatę jedynie 50% odszkodowania (dla ubezpieczeń na życie), nie więcej jednak niż 30.000 EUR.

Czasami warto zapłacić trochę więcej, aby ubezpieczyć się w firmie o długoletnich tradycjach, ze stabilnym właścicielem, mającej dobre opinie wśród swoich klientów. Ubezpieczyciele nie posiadający tych cech mogą próbować podważyć obowiązek wypłaty odszkodowania, odwlekać go w czasie lub wręcz prowadzić z klientem batalię sądową w celu uniknięcia wypłaty. Myślę, że nie warto narażać się na ryzyka tego typu.

Jeżeli chcesz znaleźć dane ubezpieczycieli działających w Polsce, możesz skorzystać z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, np. za rok 2018 (obecnie najświeższy). Zobaczysz, ile zebrali składki w tym roku, ile wypłacili odszkodowań, itd. Podpowiem tylko, że Dział I obejmuje właśnie ubezpieczenia na życie.

Czy odszkodowania z ubezpieczeń na życie faktycznie działają?

W roku 2018 ubezpieczyciele działający w Polsce zebrali składki z polis ubezpieczających życie w kwocie 21,7 mld zł, a wypłacili aż 21,5 mld zł w formie odszkodowań. Jak widzisz ten konkretny rok nie był dla ubezpieczycieli korzystny, wynik działalności w tym zakresie był bliski zeru.

Niemniej ubezpieczyciele patrzą na statystyki w dłuższym, niż roczny okresie, a wtedy statystyki zaczynają działać prawidłowo (dla przykładu w roku 2017 zebrane składki w tym segmencie ubezpieczeń wyniosły 24,6 a wypłaty jedynie 20,3 mld zł).

Podsumowanie

Po lekturze kompletu wszystkich 4 wpisów na temat ubezpieczeń, jestem przekonany, że masz już pełną wiedzę, która umożliwi ci podjęcie odpowiedzialnej decyzji, czy potrzebujesz ubezpieczenia na życie.

Jeżeli uznasz, że tak, to wiesz już na co zwrócić uwagę, aby zabezpieczyć się w sposób optymalny.

Michał z ZarabiajOszczędzajInwestuj

34 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You May Also Like